Background

Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te bezoeken, stemt u in met deze disclaimer. Daarnaast is op de website een privacy statement van toepassing. Trailer Service Lecluyse NV adviseert u ook hiervan vóór het gebruik van de website kennis te nemen.

Deze website is bedoeld om de bezoeker daarvan kennis te laten maken met Trailer Service Lecluyse NV. Door middel van deze website wordt de bezoeker daarvan in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de producten en diensten van Trailer Service Lecluyse NV alsmede om informatie te verkrijgen met betrekking tot de organisatie van Trailer Service Lecluyse en haar activiteiten.

De informatie op deze website heeft dan ook een informatief en algemeen karakter. Voor een advies dat is toegesneden op uw persoonlijke situatie, raden wij u aan contact op te nemen met de ITafdeling van Trailer Service Lecluyse NV. Op dergelijke werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden Trailer Service Lecluyse NV van toepassing. U kunt deze algemene voorwaarden raadplegen op deze website.

Informatie op deze website

Ofschoon bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan geen garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de daarin voorkomende gegevens en informatie, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden en is geen aanbod (tot het verrichten van werkzaamheden), advies of dienst. De informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel en persoonlijk advies. Indien u uitsluitend op basis van de informatie van deze website de beslissing neemt om verplichtingen aan te gaan, geschiedt dit op eigen risico.

Trailer Service Lecluyse NV is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van in deze website voorkomende gegevens, informatie of adviezen, bijvoorbeeld door onvolledigheid of door de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen, op welke manier dan ook.

Trailer Service Lecluyse mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Trailer Service Lecluyse NV is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Trailer Service Lecluyse behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten, die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan Trailer Service Lecluyse NV de toegang tot de website monitoren. De inhoud van de website is niet gericht op gebruik door bezoekers in een ander land en / of jurisdictie dan België.

Functioneren van deze website

Trailer Service Lecluyse NV stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij is zij echter afhankelijk van externe partijen. Als gevolg hiervan kan Trailer Service Lecluyse NV niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Trailer Service Lecluyse NV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het gebruik van de website dan wel als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Trailer Service Lecluyse NV garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

Trailer Service Lecluyse NV streeft ernaar deze website, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, vrij te houden van schadelijke elementen die van invloed zijn op de werking van computerapparatuur of -programmatuur. Trailer Service Lecluyse NV kan echter niet garanderen dat deze website geheel vrij is van dergelijke elementen en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die het oproepen of raadplegen van (onderdelen van) deze website heeft voor de werking van computerapparatuur of -programmatuur.

Indien u problemen mocht ondervinden op deze website, wordt u verzocht Trailer Service Lecluyse NV hiervan op de hoogte te stellen door het sturen van een e-mail. Trailer Service Lecluyse NV zal dan haar uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, tekst, afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze website rusten bij Trailer Service Lecluyse NV en/of haar licentiegevers. De informatie op de website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Het verveelvoudigen en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website voor niet-persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trailer Service Lecluyse NV niet toegestaan.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Trailer Service Lecluyse NV. Trailer Service Lecluyse NV zal geen toestemming verlenen voor het aanbrengen van een hyperlink indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Trailer Service Lecluyse NV slecht verdraagt met de naam en reputatie van Trailer Service Lecluyse NV, haar diensten, producten of de inhoud van deze website.

Verwijzingen en hyperlinks

De website van Trailer Service Lecluyse NV kan verwijzingen en/of hyperlinks bevatten naar andere websites die niet worden beheerd door of onder zeggenschap staan van Trailer Service Lecluyse NV. Deze zijn uitsluitend opgenomen ter informatie van de bezoekers en impliceren geen relatie met of goedkeuring door Trailer Service Lecluyse NV. Trailer Service Lecluyse NV geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Geldigheid van Nederlandse disclaimer

Van deze disclaimer in de Nederlandse tekst zijn verschillende vertalingen opgesteld ten behoeve van anderstalige bezoekers van de website. De Nederlandse tekst blijft evenwel het origineel. Indien bepalingen in de andere vertalingen tegenstrijdig zijn met de Nederlandse tekst dan wel dubbelzinnig zijn, zullen de grammaticale uitleg en bedoeling van de bepalingen in de Nederlandse tekst prevaleren.